Công đoàn Sở Ngoại vụ

08/03/2017 12:46 Số lượt xem: 204

CÔNG ĐOÀN SỞ NGOẠI VỤ

Công đoàn Sở Ngoại vụ Bắc Ninh, được thành lập theo quyết định số 55-QĐ/TV ngày 07/4/2016 của Ban Chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh; Ban Chấp hành Công đoàn Sở Ngoại vụ có 03 đồng chí, cơ cấu gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên.

Hiện nay, Công đoàn Sở Ngoại vụ có 19 đoàn viên; trong đó có 07 đoàn viên nam (chiếm 37%), 12 đoàn viên nữ (chiếm 63%),

Công đoàn Sở Ngoại vụ hoạt động dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng Sở, đảm bảo theo các quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Sở có một số nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Vận động đoàn viên và người lao động nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Cùng với thủ trưởng cơ quan cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội trong đoàn viên, người lao động.

Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

Tổ chức vận động đoàn viên, người lao động trong cơ quan thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

Quản lý tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.

Ban chấp hành Công đoàn Sở Ngoại vụ

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN SỞ NGOẠI VỤ

STT

Họ và tên

Chức vụ

(Chính quyền, đoàn thể)

Thư điện tử

1

Nguyễn Thế Sơn

Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch

ntson.sngv@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thái

Chánh văn phòng, Phó Chủ tịch

ntthai.sngv@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Tân Hòa

Phó phòng HTQT, Ủy viên

ntthoa.sngv@bacninh.gov.vn

T.H
Nguồn: Trang TTĐT Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh