Hướng dẫn thủ tục cho phép cán bộ, CCVC đi nước ngoài Hướng dẫn thủ tục cho phép cán bộ, CCVC đi nước ngoài

Thủ tục thẩm định hồ sơ cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

03/08/2017 16:10 Số lượt xem: 325

Ngày 03/8/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh.

Sau đây là nội dung thủ tục hành chính thẩm định hồ sơ cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài:

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan (các cấp Sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố) quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài căn cứ bộ thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ công bố trên Cổng thông tin điện tử thành phần để lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/trang-chu.

Bước 3: Cán bộ Sở Ngoại vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công kiểm tra, tiếp nhận đủ thành phần hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng.

Sở Ngoại vụ căn cứ vào hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài theo quy định. Trường hợp không đủ điều kiện, Sở Ngoại vụ thông báo bằng văn bản.

Bước 4: Cơ quan, tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh nhận kết quả hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện, qua mạng.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh; địa chỉ: Số 11A – đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/trang-chu.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị cho phép cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài của cơ quan (các cấp Sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố) quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Văn bảo bao gồm các nội dung: Họ tên, giới tính; ngày, tháng, năm sinh; chức vụ, nơi công tác; ngạch, mã ngạch, bậc, hệ số lương (nếu muốn xin cấp Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ); mục đích chuyến đi; thời gian đi, về; nguồn kinh phí phục vụ chuyến đi (gửi kèm văn bản liên quan, nếu có). Trường hợp đoàn hỗn hợp, văn bản của cơ quan chủ trì đoàn (trưởng đoàn) phải có danh sách đầy đủ thành phần đoàn (theo Mẫu số 02 hoặc tải bản mềm tại địa chỉ: http://songoaivu.bacninh.gov.vn/ mục Biểu mẫu báo cáo);

- Văn bản của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về cán bộ, đảng viên ra nước ngoài (yêu cầu đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý);

- Thư mời, công văn liên quan (nếu có). Thư mời bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

8. Lệ phí: Không.

9. Mẫu tờ đơn, tờ khai:

- Mẫu số 02-a: Văn bản xin phép đi nước ngoài dành cho đối tượng không thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

- Mẫu số 02-b: Văn bản xin phép ý kiến Thường trực Tỉnh ủy dành cho đối tượng thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài thực hiện công vụ phải có mục đích, nội dung, kế hoạch rõ ràng, tránh trùng lặp với các đoàn đi trước; thành phần đoàn cần gọn, gồm những người thực sự cần thiết cho công việc, thời gian đi hợp lý, đảm bảo tiết kiệm chi phí.

- Các trường hợp không xuất cảnh quá 02 lần/năm:

+ Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị;

+ Cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước;

- Không dùng ngân sách nhà nước để tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức. Không được tham gia các đoàn đi công tác nước ngoài do các doanh nghiệp, tổ chức đài thọ hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

- Cán bộ, công chức, viên chức xuất cảnh vì mục đích việc riêng ở nước ngoài phải tự túc kinh phí và báo cáo bằng văn bản với thủ trưởng đơn vị về mục đích, địa điểm, thời gian chuyến đi.

- Việc chọn cử, cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài phải bảo đảm an ninh, bí mật nhà nước; việc đi nước ngoài không ảnh hưởng đến quá trình thực thi công vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức,viên chức.

- Thủ trưởng cơ quan có văn bản đồng ý và đề nghị cho phép cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài gửi Thường trực Tỉnh ủy (đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý), Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Ngoại vụ trước 10 (mười) ngày làm việc tính đến ngày thực hiện chuyến đi.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chuyến đi phải báo cáo đầy đủ, trung thực về kết quả chuyến đi và thời gian ở nước ngoài bằng văn bản cho thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý, cơ quan quyết định cử đi nước ngoài; đồng thời gửi về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, theo dõi (theo Mẫu số 03 hoặc tải bản mềm tại địa chỉ: http://songoaivu.bacninh.gov.vn/  mục Biểu mẫu báo cáo).

- Trường hợp không thực hiện việc đi nước ngoài khi đã có quyết định cho phép đi nước ngoài phải báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và cơ quan ra quyết định cho phép đi nước ngoài, đồng thời gửi về Sở Ngoại vụ để theo dõi và báo cáo.

11. Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về Ban hành Quy định về quản lý việc đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh./.

T.T
Nguồn: Trang TTĐT Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh