Tổng quan về Bắc Ninh Tổng quan về Bắc Ninh

Giới thiệu Sở Ngoại vụ Giới thiệu Sở Ngoại vụ

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Văn hóa và TT đối ngoại Văn hóa và TT đối ngoại

Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế

Lãnh sự Lãnh sự

Thanh tra Thanh tra

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh

17/08/2016 11:05 Số lượt xem: 2223
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh

1. Giám đốc Sở

Đồng chí: Trần Ngọc Thực

Chức vụ: Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở

Điện thoại: 0222.3686.838

E-mail: tnthuc.sngv@bacninh.gov.vn

 

- Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu;

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: Công tác tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; thanh tra ngoại giao; cải cách hành chính; thi đua – khen thưởng; trực tiếp theo dõi Thanh tra Sở;

- Là chủ tài khoản của cơ quan.

2. Phó Giám đốc Sở

Đồng chí: Lê Thị Thu Huyền

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0222.3686.898

E-mail: ltthuyen.sngv@bacninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ:

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: Công tác hợp tác quốc tế; kinh tế đối ngoại; văn hóa đối ngoại; thông tin đối ngoại; phi chính phủ nước ngoài; bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; báo cáo định kỳ và đột xuất nhiệm vụ đối ngoại;

- Trực tiếp theo dõi phòng Hợp tác quốc tế; công tác nữ công của Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

3. Phó Giám đốc Sở

Đồng chí: Nguyễn Thế Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn

Điện thoại: 0222.3686.858

E-mail: ntson.sngv@bacninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ Sở Ngoại vụ:

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: Công tác người Việt Nam ở nước ngoài; công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; công tác lễ tân đối ngoại;

- Trực tiếp theo dõi các phòng: Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài; Văn phòng Sở; Công đoàn Sở; Đoàn Thanh niên Sở;

- Được ủy quyền là chủ tài khoản thứ nhất;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh