Tổng quan về Bắc Ninh Tổng quan về Bắc Ninh

Giới thiệu Sở Ngoại vụ Giới thiệu Sở Ngoại vụ

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Văn hóa và TT đối ngoại Văn hóa và TT đối ngoại

Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế

Lãnh sự Lãnh sự

Thanh tra Thanh tra

Phòng Thanh tra

20/08/2016 07:32 Số lượt xem: 1187

Cán bộ Phòng Thanh tra

       Thanh tra Sở là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện việc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong phạm vi quản lý nhà nước về ngoại vụ theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Tỉnh và Thanh tra Bộ Ngoại giao.

       a. Danh sách cán bộ Phòng Thanh tra

Stt Họ tên Chức vụ Email Số điện thoại
1 Bùi Văn Huấn Chuyên viên bvhuan.sngv@bacninh.gov.vn  
2 Dương Phú Thảo

Chuyên viên

UV BCH Chi đoàn

dpthao.sngv@bacninh.gov.vn  

       b. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động liên quan đến lĩnh vực đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Giám đốc và chủ trì triển khai, tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan thực thi pháp luật, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan khác để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đối ngoại;

- Giúp Giám đốc Sở trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; hướng dẫn kiểm tra các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định chung của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định; đề xuất với Giám đốc Sở biện pháp giải quyết ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đối ngoại theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong và ngoài cơ quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, giáo dục pháp luật về xuất nhập cảnh, lãnh sự, công tác quản lý viện trợ Phi chính phủ; công tác người Việt Nam ở nước ngoài;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Sở;

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng, đề xuất với Giám đốc Sở trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về ngoại vụ trình UBND tỉnh;

- Tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Sở việc tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra và bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho cán bộ làm công tác thanh tra Sở;

- Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng theo định kỳ lên Giám đốc Sở, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và Bộ Ngoại giao;

- Tham mưu và tổ chức thực hiện, báo cáo việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức hàng năm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc NInh