Tổng quan về Bắc Ninh Tổng quan về Bắc Ninh

Giới thiệu Sở Ngoại vụ Giới thiệu Sở Ngoại vụ

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Văn hóa và TT đối ngoại Văn hóa và TT đối ngoại

Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế

Lãnh sự Lãnh sự

Thanh tra Thanh tra

Văn phòng Sở

19/08/2016 11:14 Số lượt xem: 1096

Cán bộ Văn phòng Sở Ngoại vụ Bắc Ninh

       Văn phòng Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổng hợp, đầu mối điều phối và phối hợp các hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; ứng dụng công nghệ thông tin; tài chính kế toán; hành chính, quản trị; văn thư - lưu trữ; lễ tân đối ngoại; xây dựng cơ quan văn hóa; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; dân vận và một số công tác khác theo phân công của Giám đốc Sở.

a) Danh sách cán bộ Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh

Stt

Họ tên

Chức vụ

E-mail

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Thái

Chánh Văn phòng

Phó Chủ tịch Công đoàn

Ntthai.sngv@bacninh.gov.vn

0222.3686.989

2

Hà Thị Thùy Dung

Kế toán

Httdung.sngv@bacninh.gov.vn

0222.3686.989

3

Phan Thị Mai

Văn thư

Ptmai.sngv@bacninh.gov.vn

0222.3686.989

4

Phan Thị Bé Yến

Tạp vụ

Ptbyen.sngv@bacninh.gov.vn

0222.3686.989

5

Lê Đức Tiệp

Thủ quỹ

Ldtiep.sngv@bacninh.gov.vn

0222.3686.989

6 Hoàng Kim Thân Lái xe   0222.3686.989
7 Dương Phú Sự Lái xe   0222.3686.989

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn của Sở; theo dõi các phòng thực hiện các chương trình, kế hoạch của Sở.

- Thông báo, truyền đạt ý kiến, văn bản, tài liệu chỉ đạo, điều hành của cấp trên đến các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, người lao động; giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, văn bản đó;

- Tổng hợp, tham mưu các báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở theo quy định;

- Là đầu mối phối hợp các phòng liên quan giúp Lãnh đạo Sở xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

- Tham mưu việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ tiền lương, nghỉ hưu, thôi việc, buộc thôi việc và các chế độ chính sách sách đối với cán bộ, công chức, viên chức hành chính và sự nghiệp theo phân cấp quản lý; thực hiện việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ, đào tạo của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

- Tham mưu trong công tác cải cách hành chính, duy trì hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại, giải quyết thủ tục hành chính của Sở theo cơ chế “một cửa hiện đại”; thường trực Ban Chỉ đạo ISO của Sở, tham mưu, theo dõi, kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của cơ quan;

- Xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng thông tin trong hoạt động của Sở; quản trị và cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử của Sở;

- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy chế làm việc của Sở;

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, đề xuất, tổng hợp, báo cáo, đánh giá công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Sở;

- Tham mưu việc sử dụng và quản lý kinh phí ngân sách phục vụ hoạt động của cơ quan đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả theo quy định hiện hành của nhà nước;

- Tổ chức quản trị hệ thống thông tin, liên lạc, mạng nội bộ trong cơ quan, phối hợp các phòng chuyên môn cung cấp thông tin, xử lý thông tin kịp thời chính xác phục vụ cho các hoạt động của Sở;

- Tham mưu và thực hiện mua sắm, bảo quản, sửa chữa trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, xây dựng cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở; 

- Tổ chức quản lý văn bản đi - đến của Sở; kiểm tra thể thức văn bản và trình tự ban hành văn bản sau khi được Lãnh đạo Sở phê duyệt theo quy định của nhà nước; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan. Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nhà nước. Thực hiện việc quản lý, sử dụng con dấu theo quy định;

- Phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế và Phòng Lãnh sự & NVNONN phát hành Bản tin Đối ngoại của Sở;

- Tham mưu công tác quản lý nhà nước về lễ tân đối ngoại; chủ trì về lễ tân và hậu cần cho đoàn của lãnh đạo tỉnh đi thăm làm việc ở nước ngoài và đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm làm việc với lãnh đạo tỉnh hoặc quá cảnh tại địa phương;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về nghi lễ đối ngoại trong công tác đón tiếp khách nước ngoài của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh;

- Tham mưu triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh công sở, xây dựng cơ quan văn hóa; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng chống tội phạm;

- Tham mưu triển khai công tác dân vận theo mục tiêu và nội dung của các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo;

- Tham mưu triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan theo quy định;

- Thực hiện công tác tạp vụ, vệ sinh, đảm bảo cảnh quan, môi trường làm việc tại trụ sở cơ quan; bảo vệ cơ quan; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ;

- Phối hợp tham mưu triển khai công tác dân quân tự vệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh